Kế hoạch Khảo sát chất lượng giữa HK I năm học 2019-2020

CV 212/GDĐT-THCS về việc khảo sát chất lượng giữa học kỳ I
 năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 212/GDĐT-THCS
V/v khảo sát chất lượng giữa học kỳ I
năm học 2019-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Trường, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuân Trường xây
dựng kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
I. Mục đích:
Nhằm giúp các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nắm được thực trạng chất lượng
dạy và học của đơn vị, từ đó có giải pháp điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức và
phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
II. Khối, môn và nội dung khảo sát:
1. Khối, môn khảo sát:
- Khối 6 khảo sát 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh học.
- Khối 7 khảo sát 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí.
- Khối 8 khảo sát 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.
- Khối 9 khảo sát các môn: Ngữ văn, Toán và Bài tổng hợp.
Bài tổng hợp gồm nội dung kiến thức của các môn: Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Lịch
sử, Địa lí, Sinh học, Giáo dục công dân.
Môn Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lí GDCD
Điểm 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Số câu hỏi trắc
nghiệm 20 5 5 5 5 5 5
Yêu cầu Kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của bộ môn; kiến thức liên

môn.
2. Nội dung khảo sát:
- Nội dung khảo sát nằm trong chương trình (từ tuần 1 đến hết tuần 9 theo khung kế
hoạch môn học năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT).
- Nội dung đề khảo sát coi trọng việc đánh giá năng lực người học trên cơ sở bám sát
chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn của chương trình giáo dục phổ thông; từng bước có các
câu hỏi dạng mở, câu hỏi có ứng dụng thực tế theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận
dụng mức độ thấp và vận dụng mức độ cao.

2

3. Lịch khảo sát, môn và hình thức khảo sát:

Ngày Buổi Khối Môn/Bài

Thời
điểm tính
giờ

Thời
gian làm
bài
Hình thức khảo sát

29/10/2019
Sáng

9 Ngữ văn 7 giờ 30 120 phút Tr.N kết hợp tự luận
7
Ngữ văn 7 giờ 30 90 phút Tự luận
Tiếng Anh 9 giờ 45 45 phút Tr.N kết hợp tự luận

Chiều
8
Ngữ văn 14 giờ 00 90 phút Tự luận
Tiếng Anh 16 giờ 00 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
6
Ngữ văn 14 giờ 00 90 phút Tự luận
Tiếng Anh 16 giờ 00 45 phút Tr.N kết hợp tự luận

30/10/2019
Sáng

9 Bài tổng hợp 7 giờ 30 90 phút Trắc nghiệm.
7
Toán 7 giờ 30 90 phút Tr.N kết hợp tự luận
Vật lí 9 giờ 45 45 phút Tr.N kết hợp tự luận

Chiều
8
Toán 14 giờ 00 90 phút Tr.N kết hợp tự luận
Lịch sử 16 giờ 00 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
6
Toán 14 giờ 00 90 phút Tr.N kết hợp tự luận
Sinh học 16 giờ 00 45 phút Tr.N kết hợp tự luận
31/10/2019 Sáng 9 Toán 7 giờ 30 120 phút Tr.N kết hợp tự luận
- Các môn Ngữ văn, Toán làm bài trên giấy thi thông thường; môn tiếng Anh, Sinh học 6,
Vật lí 7, Lịch sử 8 làm bài trực tiếp vào giấy in đề khảo sát.
- Tỉ lệ điểm trắc nghiệm các môn: Ngữ văn, Toán chiếm 20% tổng số điểm bài khảo sát;
môn tiếng Anh, Sinh học 6, Vật lí 7, Lịch sử 8 không vượt quá 60% tổng số điểm bài khảo sát.
- Bài tổng hợp trả lời trên phiếu trắc nghiệm.
4. Tổ chức coi, chấm:
- Phòng GD&ĐT tổ chức điều động coi chéo và chấm chung khối 9 (kế hoạch điều
động coi chéo, làm phách và chấm chung gửi các trường sau).
- Hiệu trưởng các trường tổ chức coi, chấm bài khảo sát khối 6,7,8 đảm bảo khách
quan, chính xác, công bằng, đánh giá đúng thực trạng chất lượng giáo dục.
5. Lịch nhận đề khảo sát, chấm chung và nộp báo cáo:
- 15h30 ngày 28/10/2019: Nhận đề khảo sát tại Phòng GD&ĐT.
- 14h00 ngày 31/10/2019: Nộp bài, làm phách các môn khối 9 tại THCS thị trấn Xuân
Trường.
- 7h30 ngày 01/11/2019: Tổ chức chấm chung các môn khối 9 tại THCS thị trấn Xuân
Trường.
- Ngày 04/11/2019: Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng về Phòng GD&ĐT (theo mẫu) và
theo địa chỉ email: khanhphampgdxt@gmail.com.

3
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch khảo sát an toàn,
nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng; nộp báo cáo theo đúng mẫu và thời gian qui định./.
Nơi nhận:
- Trưởng phòng (để báo cáo);
- Như kính gửi;
- Lưu: VT-THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

Trần Hữu Khánh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 18
Tháng 04 : 143
Năm 2020 : 2.650