CV 212/GDĐT-THCS về việc khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2019-2020